Regulamin

Regulamin witryny britishshop.pl obowiązujący od 01.01.2023

 1. DEFINICJE

Sprzedawca - Fish and Chips Spółka z o.o. – właściciel witryny britishshop.pl, z siedzibą w Warszawie przy ul. Szczerej 13, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000330033, NIP: 5252455317, REGON: 141883310, nr BDO: 000556105, kapitał zakładowy: 5000,00 PLN. Dane kontaktowe: adres e-mail: info@britishshop.pl, tel: 692240804

witryna britishshop.pl - witryna internetowa znajdująca się pod adresem www.britishshop.pl

britishshop.pl - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, to jest przez Fish and Chips Spółka z o.o., w którym można dokonywać zakupy za pośrednictwem witryny britishshop.pl

Regulamin - niniejszy regulamin określający warunki i zasady dokonywania zakupów w britishshop.pl

Regulamin Witryny - „Regulamin witryny www.britishshop.pl, określający zasady korzystania z witryny britishshop.pl oraz usług udostępnianych za pośrednictwem witryny britishshop.pl,

Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym administratora witryny britishshop.pl, w którym gromadzone są dane Użytkownika, który zarejestrował się na witrynie britishshop.pl zgodnie z Regulaminem Witryny

Klient - każdy klient nabywający produkt w sklepie britishshop.pl

Konsument - osoba fizyczna, która nabywa towary od Sprzedawcy w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Przedsiębiorca na prawach Konsumenta - osoba fizyczna, która nabywa towary od Sprzedawcy w ramach umowy sprzedaży bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 1. ZAKUPY W BRITISHSHOP.PL

2.1. Działalność

britishshop.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia można składać jedynie przez strony internetowe britishshop.pl.

2.2. Obszar działania

Usługi oferowane przez Britishshop.pl dostępne są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wybranych krajów Unii Europejskiej. Możliwość realizacji zamówienia jest określana na podstawie deklarowanego miejsca dostawy oraz dostępności produktów importowanych z Wielkiej Brytanii.

2.3. Kupujący

Z oferty britishshop.pl mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną.
W celu korzystania z oferty przedstawionej w witrynie britishshop.pl można dokonać rejestracji konta Klienta na witrynie britishshop.pl zgodnie z "Regulaminem Witryny".  Rejestracja w witrynie britishshop.pl oraz korzystanie z usługi dostępu do Konta są nieodpłatne. Poprzez dokonanie rejestracji pomiędzy Klientem a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta, na zasadach określonych w “Regulaminie Witryny”. Konto prowadzone jest przez czas nieoznaczony. Klient może usunąć Konto w dowolnym momencie kierując taką informację do Fish and Chips Spółka z o.o.  (e-mail: info@britishshop.pl. Usunięcie konta oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą prowadzenia Konta. W przypadku usunięcia konta wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień. Konto Klienta zostanie automatycznie usunięte po okresie 3 lat od daty ostatniej aktywności na Koncie.

2.4. Informacje o produktach

2.4.1 Zamieszczone na witrynie britishshop.pl informacje o produktach oferowanych do sprzedaży, takie jak: opis, skład, kaloryczność, waga opakowania, daty ważności itp. pochodzą od producentów produktów i mogą być zmieniane przez producenta. Britishshop.pl dokłada starań, aby były one prawidłowe i aktualne, jednak przed użyciem produktów Klient ma obowiązek zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu produktu. Zdjęcia produktów i opakowań produktów zamieszczone na witrynie britishshop.pl są odzwierciedlają wizerunek produktu w momencie dodania go do oferty witryny britishshop.pl, jednak często producent zmienia wygląd opakowania, opis marketingowy produktu – dlatego może się zdarzyć, że zdjęcie czy opis nie przedstawiają obecnie dostępnego produktu.  

2.4.2 Britishshop.pl informuje na stronie internetowej o datach ważności/przydatności tylko wybranych produktów aktualnie dostępnych w britishshop.pl – produktów z krótką datą przydatności/datą „best before”.   

2.5. ODBIORY OSOBISTE W SKLEPIE STACJONARNYM

2.5.1 Sprzedawca oferuje możliwość odebrania zamówień złożonych online w sklepie stacjonarnym w Warszawie. Odbiór jest możliwy po otrzymaniu notyfikacji poprzez email oraz sms, że zamówienie jest gotowe do odbioru.

2.5.2 Wybierając opcję Odbioru Osobistego (Ograniczony Odbiór Osobisty), Klient akceptuje, że musi odebrać zamówienie w terminie maksymalnie do 3 dni kalendarzowych licząc od dnia, gdy otrzymał email lub sms o gotowości do odbioru. Pełne informacje na temat odbioru są zamieszczone w wysyłanym sms informującym o gotowości do odbioru.

2.5.3 Brak odbioru zamówienia w podanych dniach i godzinach może oznaczać, że Klient nie będzie mógł odebrać zamówienia do następnego dostępnego czasu odbioru ze względu na ograniczenia dni i godzin otwarcia sklepu stacjonarnego.

2.5.4 Jeżeli zamówienie nie będzie odebrane w terminie do 4 tygodni od dnia poinformowania o gotowości do odbioru, Sprzedawca może anulować zamówienie i dokonać zwrotu, potrącając wartość produktów które uległy na przykład przeterminowaniu.

2.6. Ceny towarów

2.6.1 Ceny towarów oraz koszty dostawy widoczne na stronie internetowej britishshop.pl są cenami brutto [z VAT], wyrażonymi w złotych polskich.

2.7. Upusty, promocje, vouchery

2.7.1 Rabat z tytułu wystawionego przez britishshop.pl vouchera nie łączy się z programami rabatowymi i innymi promocjami.

2.7.2 Upusty specjalne nie mogą być łączone z programami rabatowymi i innymi promocjami.

2.7.3 Ze względu na różnice matematyczne wynikające z przeliczania upustów w stosunku do cen netto i brutto, wartość zrealizowanego upustu może być różna od przyznanej wartości upustu maksymalnie o 0,3% (trzy dziesiąte procenta).

2.7.4 britishshop.pl przewiduje możliwość wprowadzenia programów przewidujących dodatkowe korzyści dla Klientów. Zasady uczestnictwa w takich programach określać będzie każdorazowo odrębny regulamin.

2.7.5 Klientom, którzy wyrazili na to zgodę, britishshop.pl może oferować promocje

2.8. Zamówienie

Zamówienie rozumiane jest jako akceptacja przez Klienta oferty britishshop.pl przy wykorzystaniu mechanizmów sklepu britishshop.pl, poprzedzone akceptacją wyboru towarów oraz wyborem formy płatności i formy dostawy, zgodnie z punktem 3.1.

2.9. Umowa sprzedaży i cena obowiązująca

Umowy sprzedaży zawierane są w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość przy wykorzystaniu mechanizmów sklepu britishshop.pl. Britishshop.pl wysyła Klientowi potwierdzenie złożenia zamówienia, numer zamówienia na adres poczty elektronicznej podanej przez Klienta.

2.10. Dostawa, koszty dostawy, koszty pakowania

2.10.1 Koszt dostawy, włączając pakowanie, określony jest każdorazowo w procesie składania zamówienia.

W zależności od deklarowanego miejsca, ilości produktów w zamówieniu, rodzaju produktów w zamówieniu, dostawa może być wykonana za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranej przez Klienta przy składaniu zamówienia, działającej na zlecenie britishshop.pl, lub też za pośrednictwem dostawy do skrytki pocztowej (Paczkomat)

W przypadku wyboru skrytki pocztowej, adresem dostawy jest adres Paczkomatu wybranego przez Klienta przy składaniu zamówienia.

2.10.2 Wszelkie informacje o dostępnych formach oraz kosztach dostawy będą widoczne w koszyku witryny britishshop.pl po dodaniu produktów.

2.10.4 Ograniczenie ilościowe - Britishshop.pl zastrzega sobie możliwość wprowadzenia ograniczenia ilościowego w zakupie niektórych towarów lub uzależnienia ich od wartości zamówienia Klienta.

2.10.5 W przypadku zamówień wymagających wysyłki, koszt dostawy jest wyliczany online. Jeżeli nie podano kosztu dostawy, nasz system nie był w stanie go obliczyć ze względu na rozmiar/objętość/miejsce docelowe i taki koszt dostawy zostanie obliczony ręcznie.

 1. ZAMÓWIENIE KLIENTA

3.1. Składanie i akceptacja zamówienia

Zamówienie składa się wybierając z oferty znajdującej się na witrynie britishshop.pl, produkty oferowane do sprzedaży. Dodawanie produktów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku "Do koszyka".

3.2. Rejestracja zamówienia

Rejestracja zamówienia Klienta zostanie potwierdzona drogą elektroniczną tj. poprzez e-mail wysłany na adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji Konta ze statusem - Nowe. Potwierdzenie złożenia zamówienia będzie zawierało m.in.: numer zamówienia, zamówione produkty, adres dostawy, wartość zamówienia.

Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje po zmianie statusu na ”w trakcie realizacji”.

Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być w uzasadnionych przypadkach wstrzymane do weryfikacji (np. w przypadku istotnej wartości zamówienia lub gdy zamówienie obejmuje dużą liczbę danego produktu, istotnie odbiegającą od liczby, jakie zazwyczaj są przedmiotem zamówień, w przypadku istnienia podejrzenia podania przez osobę składającą zamówienie nieprawdziwych danych)

3.3. Możliwość zmiany zamówienia

W związku z faktem, że wszystkie zamówienia składane przez Klientów przetwarzane są w określonych porach przez system informatyczny Britishshop.pl oraz że czas realizacji w niektórych przypadkach może być taki jak wskazane przy produkcie w witrynie britshshop.pl, Klient może potencjalnie mieć możliwość wprowadzenia zmian w swoim zamówieniu poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej z zapytaniem o możliwość zmiany, podając szczegóły, na adres info@britishshop.pl. Sprzedawca odpowie zwrotnie na temat ewentualnej możliwości wprowadzenia zmian do zamówienia i jak to zrobić.

3.4. Możliwość anulowania zamówienia

W związku z faktem, że wszystkie zamówienia składane przez Klientów przetwarzane są w określonych porach przez system informatyczny bitishshop.pl, Klient może mieć także możliwość anulowania zamówienia. Oświadczenie o chęci anulowania zamówienia można złożyć przy użyciu poczty elektronicznej na adres info@britishshop.pl, przekazując wiadomość elektroniczną otrzymaną po złożeniu zamówienia z konta email które było użyte w procesie składania zamówienia, wpisując w tej wiadomości prośbę o anulowanie zamówienia.

3.5. Prawo odstąpienia od umowy

3.5.1 Konsument przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisem art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn.zm.) przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć przy użyciu poczty elektronicznej na adres info@britishshop.pl.

3.5.2 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

 • towarów ulegających szybkiemu zepsuciu (np. świeże warzywa, owoce, mięso, wędliny, mrożonki w razie przerwania ciągu chłodniczego) lub mających krótki termin przydatności do użycia, w tym towarów, które z uwagi na ich charakter (np. produkty mrożone) nie mogą zostać zwrócone,
 • towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę̨ zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • dostarczanej prasy (dzienników, periodyków, czasopism).

3.5.3 W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest powiadomić Sprzedawcę przy użyciu poczty elektronicznej na adres info@britishshop.pl o chęci zwrotu podlegających zwrotowi towarów w stanie nie zmienionym, w szczególności nie powinien korzystać z towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towarów. W przeciwnym razie Konsument będzie ponosił odpowiedzialności za zmniejszenie wartości Towarów. Zwrot towarów powinien nastąpić niezwłocznie na adres Sprzedawcy podany w zakładce Kontakt, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem po wcześniejszym poinformowaniu Sprzedawcy poprzez email na adres info@britishshop.pl o zamiarze zwrotu.

3.5.4. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu towarów, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru do Sprzedawcy na adres podany w zakładce Kontakt. Zwracane towary musza być odpowiednio zapakowane i zabezpieczone, aby nie uległy uszkodzeniu w drodze powrotnej do Sprzedawcy.

3.5.5. Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Konsumenta oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi dokonaną przez niego płatność za zwrócone towary, oraz koszty dostarczenia zwracanych towarów odpowiadające kosztom najtańszego zwykłego sposobu dostawy oferowanego przez Sprzedawcę.

3.5.6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa w punkcie poprzedzającym, do chwili dokonania przez Konsumenta zwrotu towarów, których dotyczy odstąpienie od umowy, lub dostarczenia przez Konsumenta potwierdzenia, że towary te odesłał, w zależności od tego, które z tych zdarzeń (zwrot czy dostarczenie potwierdzenia) nastąpi wcześniej.

3.5.7. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

3.5.8. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Konsumenta wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową.

3.5.9. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli zawarł on umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (jako przedsiębiorca).

3.5.9a. Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w podrozdziale 3.5. stosuje się do Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.

3.5.10 W terminie 14 dni po otrzymaniu przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy Klient otrzyma zwrot uiszczonej należności, w tym koszty dostarczenia rzeczy odpowiadające kosztom najtańszego zwykłego sposobu dostawy oferowanego przez Sprzedawcę.

3.6. Termin realizacji zamówienia

3.6.1 Termin realizacji (maksymalny termin wysyłki zamówienia) zamówienia uzależniony jest od dostępności importowanych produktów i jest pokazany przy każdym produkcie w witrynie britishshop.pl.

3.6.2 W sytuacji, gdzie realizacja (wysyłka) zamówienia nie będzie możliwa w podanym maksymalnym terminie realizacji, Sprzedawca skontaktuje się poprzez pocztę elektroniczną z Kupującym i uzgodni dalsze kroki w realizacji jego zamówienia.

3.7. Dni wolne

3.7.1 Sprzedawca nie procesuje zamówień w dni świąteczne ustawowo wolne od pracy.

3.7.2 Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia sklepu. W tych dniach nie będzie można składać zamówień.

3.8. Miejsce i termin dostarczenia zamówienia

3.8.1 W zależności od preferencji Klienta oraz od deklarowanego miejsca dostawy zamówienie zostanie wysłane pod wskazany przez Klienta adres:

 1. poprzez firmę kurierską – w maksymalnym terminie podanym w witrynie britishshop.pl przy każdym produkcie dostępnym do zamówienia od momentu zaksięgowania opłaty za zamówienie.

3.8.2 W przypadku opóźnienia lub braku wysyłki zamówienia w podanym maksymalnym terminie Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszych kroków.

3.9. Odmowa realizacji zamówienia

3.9.1 Britishshop.pl zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w niektórych przypadkach, włączając przykłady poniżej:

3.9.1.1 Istnieją wyraźne wątpliwości, co do osoby Klienta (dotyczy to w szczególności przypadków istnienia podejrzenia, że dane zamówienia składane są przez tę samą osobę przy pomocy różnych kont, np., w celu obejścia szczególnych ograniczeń ilościowych Towarów oferowanych w ramach akcji promocyjnych).

3.9.1.2 Zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało ono uznane przez Britishshop.pl za wymagające potwierdzenia zgodnie z pkt. 3.2 powyżej.

3.9.1.3 Klient nie przestrzega zasad Regulaminu.

3.9.1.4 Zamówienie nie może zostać zrealizowane z przyczyn logistycznych (np. kiedy z racji charakteru danych Towarów nie są one dostępne w terminie oczekiwanym przez Klienta – który jest inny niż maksymalny termin realizacji wskazany przy każdym produkcie.

3.9.2.1 Sprzedawca zastrzega sobie możliwość limitowania sprzedaży dla Klienta. Warunek ten dotyczy produktów w promocji lub innym oznaczeniem ceny promocyjnej oferowanego produktu. O ewentualnych limitach Klient informowany po złożeniu zamówienia.

3.9.2.2 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania sprzedaży dla Klienta ze względu na aktualny stan magazynowy produktów będących w ofercie. O ewentualnych limitach Klient informowany jest po złożeniu zamówienia.

3.10. Faktura

3.10.1 Sprzedawca informuje, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2020 r. Sprzedawca może wystawić fakturę na rzecz podatnika podatku VAT lub podatku od wartości dodanej wyłącznie, jeżeli przy składaniu zamówienia Klient poda swój numer NIP (VAT UE), w przeciwnym razie Sprzedawca nie będzie miał możliwości późniejszego wystawienia faktury z numerem NIP (VAT UE) Klienta.

3.10.2 Przez samo złożenie zamówienia Klient każdorazowo akceptuje, że faktura VAT i faktura korygująca dotycząca danego zamówienia wystawiane są w postaci elektronicznej i wysyłane do klienta na adres email użyty przy składaniu zamówienia w terminie do 7 dni od dnia realizacji (wysyłki) zamówienia. Faktura pro forma jest wysyłana automatycznie z mailem potwierdzającym zamówienie, jeżeli klient podał dane do wystawienia faktury oraz swój numer NIP (VAT UE).

3.10.3 Faktura VAT lub faktura korygująca udostępniana będzie w formacie PDF. Oznacza to, że aby móc odczytać plik zawierający fakturę VAT lub fakturę korygująca Klient winien mieć zainstalowane odpowiednie oprogramowanie.

3.10.4 Klient upoważnia Fish and Chips Spółka z o.o.  do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

3.10.5 W przypadku Klienta będącego konsumentem Fish and Chips Spółka z o.o.  wystawi i przekaże Klientowi fakturę VAT w formie oraz w sposób wskazany w pkt. 3.10.3 i następnych niniejszego Regulaminu, natomiast wystawiony paragon fiskalny pozostanie w posiadaniu Fish and Chips Spółka z o.o., jeżeli przy składaniu zamówienia Klient poda swój numer NIP (VAT UE), w przeciwnym razie Sprzedawca nie będzie miał możliwości późniejszego wystawienia faktury z numerem NIP (VAT UE) Klienta.

 1. PŁATNOŚCI

4.1. Sposoby płatności

Klient dokonuje płatności za zakupy dokonane we britishshop.pl w sposób określony w witrynie britishshop.pl w procesie akceptacji zamówienia. Możliwe są następujące sposoby dokonania płatności:

4.1.1 za zakupy realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej i dostawy do Paczkomatów;

 • płatność kartą online
 • płatność przelewem online za pośrednictwem Autopay S.A 
 • płatność przelewem tradycyjnym
 • Dostępne metody, którymi można realizować płatność:
  Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic,
  Przelewy online, Blik, Apple Pay, Google Pay

4.1.2 Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania lub usunięcia niektórych form płatności.

4.2. Rozliczanie niedopłat i nadpłat

4.2.2.1 W przypadku braku dostępności produktów do realizacji zamówienia, Sprzedawca dokona zwrotu za brakujące produktu w terminie do 7 dni roboczych od dnia realizacji (wysyłki) zamówienia, w ten sam sposób a jaki Klient opłacił zamówienie.  Jeżeli zwrot nie będzie możliwy w ten sam sposób, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym poprzez pocztę elektroniczną i uzgodni sposób zwrotu.

4.3 Produkty alkoholowe nie są objęte płatnościami PayPo 

 1. WYSYŁKA ZAMÓWIENIA - DOSTAWY

5.1. Dostawca

5.1.1 Dostawy mogą być realizowane przez firmę kurierską wybraną przez Klienta lub do wybranej przez Klienta skrytki pocztowej (Paczkomatu):

5.1.1.1 Dostawca może wydać zamówienie Klientowi lub innej osobie obecnej pod adresem wskazanym przez Klienta.

5.2. Nieobecność Klienta

Składając zamówienie Klient – zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu - dokonuje wyboru formy dostawy. Sprzedawca informuje Klienta o dostępności zamówienia do wysyłki wysyłając wiadomości email o zmianie statusu zamówienia – na przykład ”Gotowe do Wysyłki”, ”Wysłane”. Dodatkowo, Klient otrzymuje powiadomienia poprzez email lub/i sms od firmy kurierskiej oraz obsługującej Paczkomaty o odebraniu wysyłki oraz oczekiwanym terminie dostawy. W konsekwencji, Klient winien być obecny we wskazanym przez siebie miejscu i aby przyjąć dostawę, a w razie wyboru dostawy za pośrednictwem skrytki pocztowej (Paczkomatu) Klient winien odebrać zamówienie w podanym przez skrytkę pocztową (Paczkomaty) oknie czasowym. W razie nieobecności Klienta lub nieodebrania przez Klienta zamówienia ze skrytki pocztowej (Paczkomatu) zastosowanie mieć będą poniższe zasady.

5.2.1 Dostawa realizowana przez firmę kurierską:

5.2.2 W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem dostawy, firma kurierska powiadomi Klienta poprzez pocztę email lub/i sms o braku możliwości doręczenia.

5.2.3 Kurier podejmie dodatkowe próby dostarczenia przesyłki, po czym zostanie ona odesłana do britishshop.pl. Firma kurierska oraz prowadząca Paczkomaty pobierają opłatę za zwrot niemożliwej do dostarczenia lub nieodebranej przesyłki do britishshop.pl w tej samej kwocie, którą Klient zapłacił za wysyłkę, tak więc Klient będzie odpowiedzialny za opłacenie tej kwoty.

5.2.4 Britishshop.pl nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia doręczenia przesyłki leżące po stronie Klienta.

5.2.5 Britishshop.pl skontaktuje się z Klientem i po otrzymaniu opłaty za zwrot oraz ponowną wysyłkę, spróbuje wysłać przesyłkę ponownie po wyeliminowaniu przeszkód uniemożliwiających dostarczenie zamówienia.

5.2.6 Z wyłączeniem przypadków niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Sprzedawcę, odpowiedzialność za działania pracownika firmy kurierskiej przy doręczeniu przez niego zamówienia Klientowi ponosi firma kurierska lub w przypadku Paczkomatów firma obsługująca skrytki pocztowe.

 1. REKLAMACJE I ZWROTY

6.1.1 Obowiązkiem sprzedawcy jest dostarczenie Klientowi zamówionego towaru zgodnego z umową.

6.1.2 Towar jest zgody z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

- opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;

- przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, o którym Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

6.1.3 Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

- nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

- występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:

 1. a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć;
 2. b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób;
 3. c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta lub na prawach Konsumenta o zawarciu umowy.

- być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może rozsądnie oczekiwać;

- być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

6.1.4 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o którym mowa w pkt., 6.1.3, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w pkt. 6.1.3, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.

6.1.5 Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.

6.1.6 Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności towaru z umową określonego w pkt. 6.1.5, jeżeli brak ten podstępnie zataił.

6.1.7 Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może żądać jego naprawy lub wymiany.

6.1.8 Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

6.1.9 Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

6.1.10 Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

6.1.11 Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta Towar na swój koszt.

6.1.12 Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.

6.1.13 Jeżeli towar jest niezgodny z umową Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

- Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z pkt. 6.1.8 powyżej;

- Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z pkt. 6.1.10 do 6.1.11 powyżej;

- brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

- brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych od pkt. 6.1.7 do 6.1.12 powyżej;

- z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.

 6.1.14 Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.

 6.1.15 Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.

6.2. W razie niezgodności dostawy ze złożonym zamówieniem, Klient powinien powiadomić o tym Sprzedawcę poprzez pocztę elektroniczną na adres info@britishshop.pl i uzgodnić dalsze działania.

6.3. W przypadku uszkodzenia towaru w czasie transportu lub dostarczenia artykułu z wadą fabryczną lub niezgodnego z umową, Klient zobowiązany jest skontaktować się z poprzez pocztę elektroniczną na adres info@britishshop.pl i uzgodnić dalsze kroki, gdzie przykładem może być, po wcześniejszym uzgodnieniu, odesłanie otrzymanego  towaru na adres Sprzedawcy wskazany w pkt 1 Regulaminu i możliwość żądania zwrotu należności za niego oraz zwrotu udokumentowanych i adekwatnych kosztów wysyłki. Alternatywnie, britishshop.pl może zaproponować Klientowi przesłanie zdjęć produktu, w tym zdjęć etykiet. Jeżeli Klient wyrazi zgodę na taki sposób rozpatrzenia reklamacji, reklamacja jest rozpatrywana bez potrzeby odsyłania towaru przez Klienta, chyba że po analizie zdjęć ujawni się potrzeba szczegółowej analizy uszkodzeń lub braku zgodności towaru z umową.

6.4 Reklamacja może zostać złożona:

6.4.1 mailem na adres info@britishshop.pl,

W treści zgłoszenia przesłanego drogą elektroniczną należy umieścić numer zamówienia, zdjęcia reklamowanego produktu oraz dokładną przyczynę reklamacji

6.5. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę, drogą mailową na adres info@britishshop.pl. Pisemna informacja o wyniku zostanie wysłana na adres email Klienta. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

6.6. Sprzedawca zwraca Klientowi kwoty należne:

- wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny

- wskutek skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6.7. Britishshop.pl nie przyjmuje żadnych zwrotów przesyłanych za pobraniem.

6.8. Britishshop.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów, jeżeli jakość ta uległa pogorszeniu już po dostarczeniu produktów klientowi i z przyczyn leżących po stronie Klienta (produkty łatwo psujące się, produkty świeże, o krótkich terminach ważności itp. – np. w sytuacji, kiedy Klient nie przechowywał produktów w odpowiednich warunkach wskazanych przez producenta)

6.9. Britishshop.pl jako sprzedawca informuje klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Wykaz stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest tutaj. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod tym adresem.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Obowiązek podawania prawdziwych informacji

Klient korzystający z usług Britishshop.pl ma zakaz podawania nieprawdziwych danych. Britishshop.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi w takim przypadku.

7.2. Dostarczenie wiadomości e-mail

Britishshop.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres email, co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych lub inną awarię.

7.3. Refundacje

W przypadku odmowy realizacji zamówienia zgodnie z zapisami Regulaminu lub w przypadku niedostępności produktów zamówionych i opłaconych przez Klienta, lub w przypadku anulowania przez Klienta zamówienia wcześniej opłaconego, Britishshop.pl dokona na podstawie żądania Klienta przesłanego na adres: info@britishshop.pl pełnego zwrotu wpłaconej kwoty zgodnie z zapisami pkt. 3.5.7. niniejszego regulaminu. W przypadku braku żądania ze strony Klienta, Klient upoważnia Britishshop.pl do odliczenia powstałej nadpłaty (związanej za anulowane bądź niekompletne zamówienie) od wartości kolejnego zamówienia.

7.4. Zmiana regulaminu

7.4.1 Britishshop.pl zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu ze skutkiem na przyszłość z następujących ważnych przyczyn:

 1. a) zostanie wprowadzona nowa funkcjonalność serwisu lub aplikacji, korzystanie z której nie może odbywać się na podstawie dotychczasowego Regulaminu,
 2. b) zmiana jest wymuszona przepisami prawa,
 3. c) zostanie zmieniona dotychczasowa funkcjonalność serwisu lub aplikacji, w szczególności w celu zwiększenia komfortu lub ułatwienia korzystania z serwisu lub aplikacji,
 4. d) wprowadzane zostaną nowe usługi lub zasady dokonywania zakupów bądź zmiany w zakresie świadczonych usług lub zasad dokonywania zakupów, korzystanie z których nie może odbywać się na podstawie dotychczasowego Regulaminu.

 

7.4.2. O każdej zmianie Regulaminu witryna britishshop.pl poinformuje wyświetlając informację na stronie głównej witryny przez okres 30 dni.

 

7.4.3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023r

 

7.4.4. Do zamówień złożonych i niezrealizowanych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia.

 

7.4.5. W przypadku jakiejkolwiek zmiany Regulaminu zarejestrowani klienci mają prawo w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu zrezygnować ze świadczonych usług.

7.5. Spory

Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).

7.6. Badanie satysfakcji Klienta

Po dostarczeniu Towarów Klientowi, Britishshop.pl, zastrzega sobie możliwość zbadania opinii Klienta o przeprowadzonej transakcji poprzez przesłanie Klientowi na wskazany w zamówieniu adres e-mail zaproszenia do wypełnienia ankiety (Klient nie jest zobowiązany do wypełnienia jej) oraz poprzez kontakt telefoniczny.

 1. UTRWALENIE, ZABEZPIECZENIE I UDOSTĘPNIENIE TEKSTU UMOWY

8.1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

8.2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie ogólnych warunków (regulaminu sprzedaży) następuje przez witrynę Britishshop.pl w dedykowanej sekcji witryny Regulamin.

8.3. Wcześniejsze zamówienia zarejestrowany Klient może zobaczyć po zalogowaniu się do sklepu Britishshop.pl i przejściu do zakładki „Moje zamówienia”.

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

9.1. Administratorem danych osobowych jest Fish And Chips Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Szczera 13, 02-428 Warszawa. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych, w tym o celach ich przetwarzania oraz prawach przysługujących na mocy RODO, znajdują się w Polityce Prywatności.

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl